Etiske retningslinjer

Kunsthallene i Norge utfører sitt samfunnsoppdrag mot et bredt utvalg av kunstnere og publikum. Kunsthallene gjennomfører kunstneriske og kulturelle programmer for å skape, produsere og sirkulere samtidens visuelle kunst. Kunsthallene i Norge har utarbeidet dette dokument med etiske retningslinjer, i tråd med felles verdier blant medlemmene, som tar sikte på å fremme spredning av god profesjonell praksis innen det nasjonale nettverket. Medlemmene av Kunsthallene i Norge forplikter seg til å respektere disse generelle rammene.

1. Kunstnere er kjernen i virksomheten til alle medlemsorganisasjonene. Kunsthallene tilbyr profesjonell bistand til kunstnerne for at de skal nå sine kunstneriske, intellektuelle, tekniske, administrative og økonomiske mål. Det innebærer også godtgjørelse for arbeid kunstnere utfører med medlemsorganisasjonene. Medlemsorganisasjonene er pliktig til å følge Vederlagsavtalen og/eller lovene som gjelder deres respektive organisasjoner. Kunsthallene i Norges støtter andre organisasjoner som jobber mot bedre arbeidsforhold til kunstnere og mer bærekraftig driftstøtte til medlemsorganisasjonene.

2. Medlemmene i Kunsthallene i Norge forplikter seg til å implementere de felles etiske retningslinjene i alle sine kontrakter og avtaler, samt å gjøre alle sine ansatte og samarbeidspartnere oppmerksomme på at deres drift er tuftet på de felles de etiske verdiene til Kunsthallene i Norge. Medlemmene er forpliktet til å verdsette og anerkjenne særegenheten til de ulike profesjonene i feltet, og støtte opp om deres faglige ferdigheter og erfaringer.

3. Kunsthallene i Norge står i spissen for formidling av kunst og kultur, og er steder for kulturelle ytringer. Kunsthallene anerkjenner publikum som en sammensatt gruppe individer med egne erfaringer og kunnskap, som møter kunst på et selvstendig grunnlag.

4. Kunsthallene i Norge jobber aktivt for at deres medlemmer skal representere samfunnets mangfold i både strukturer og i programmering.

5. Kunsthallene Norge er bevisste på utfordringene med overforbruk og forurensning. Som del av målsetningen om en bærekraftig utvikling skal medlemmene redusere den negative miljøpåvirkningen så mye som mulig. Kunsthallene i Norge inngår i et økosystem og medlemmene har derfor som mål å ta vare på både menneskelige og mer-enn-menneskelige verdier.

6. Kunsthallene i Norge er et støttende og rådgivende nettverk hvis målsettinger er samarbeid og kunnskapsdeling.